Gratis bezorging

Snelle verzending

Originele producten

Meer dan 700.000 klanten

Winkelmand

Uw winkelmandje is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene informatie

 • Deze regelment type en omvang van diensten die Rotopino.pl elektronisch aan consumenten aanbiedt en de voorwaarden van hun levering (inclusief technische eisen die nodig zijn om samen te werken met het ICT-systeem dat door de internetprovider wordt gebruikt en die de ontvanger van illegale inhoud verbied) de voorwaarden voor het sluiten en beëindigen van contracten voor het aanbieden van elektronische diensten en de klachtenprocedures.
 • Rotopino.pl biedt diensten via elektronische weg overeenkomstig met het Reglement.
 • Reglement in deze formulering zijn van toepassing op bestellingen geplaatst vanaf 25 mei 2018.

Artikel 1 - Definities

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Internetwinkel: Internetwinkel van Rotopino.pl S.A. beschikbaar op de volgende internetadressen:
  • www.narzedzia.pl,
  • www.rotopino.pl,
  • www.meganarzedzia.pl,
  • www.pronarzedzia.pl,
  • www.rotopino.at,
  • www.rotopino.fr,
  • www.rotopino.nl,
  • www.rotopino.it,
  • www.rotopino.es,
  • www.rotopino.co.uk,
  • www.rotopino.at,
  • www.rotopino.be,
  • www.gereedschap.rotopino.be,
  • www.rotopino.cz.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Op basis van persoonlijke gegevens van klanten kan Rotopino.pl geautomatiseerde beslissingen nemen aan klanten, inclusief beslissingen die voortvloeien uit profilering.
 • Het recht dat van toepassing is op het contract tussen de gebruiker en Rotopino.pl, waarvan Rotopino.pl diensten verleent op de voorwaarden die in de verordeningen zijn gespecificeerd, is de Poolse wet.

Artikel 2 - Privacybeleid

 • Persoonlijke gegevens - persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG
 • AVG - Verordering (EU) 2016/679 van het Europees Parlament en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemeneverordening gegevensbescherming)
 • De beheerder van persoonlijke gegevens die wordt verstrekt op het registratieformulier en tijdens het plaatsen van bestellingen is Rotopino.pl.
 • Contact met Rotopino.pl is mogelijk via traditionele post op: Rotopino.pl S.A , ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz en via e-mail op: info@rotopino.nl .
 • De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens van klanten is de toesteming van de klant die tijdens het registratie en/of tijdens plaatsen van bestelling is verlengt aan Rotopino.pl tijdens welke vindt plaats de acceptatie en uitvoering van de order waar tijdens varwerking de persoonsgegevens van de klant noodzakelijk is.
 • Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt in verband met het realisatie van overeenkomst en de doelstellingen die voorkomen met de toestemming die door de klant is verleend.
 • Het verstrekken van persoonlijke gegevens is niet verplicht, maar het niet verstrekken ervan zal het onmogelijk maken om het contract te sluiten en uit te voeren.
 • Persoonlijke gegevens van klanten worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, d.w.z. voor de periode waarin claims met betrekking tot het voornoemde openbaar mogen worden gemaakt met betrekking tot bovengenoemde overeenkomst, d.w.z. tot de vorderingen die voortvloeien uit het bovengenoemde contracten met één jaar verhoogd vanaf het einde van het kalenderjaar.
 • Persoonlijke gegevens van klanten kunnen worden bekendgemaakt aan: entiteiten uit onze kapitaalgroep, waaronder met name TIM S.A., onze partners, dat zijn bedrijven waarmee we samenwerken door producten of diensten te combineren, enz., In het bijzonder Santander Consumer Bank S.A.
 • De persoonlijke gegevens van klanten kunnen worden bekendgemaakt aan onze onderaannemers (verwerkingsentiteiten), bijvoorbeeld boekhouding-, juridische en IT-bedrijven, marketingbureaus, transportbedrijven, leveranciers van goederen die pakketten rechtstreeks verwerken, evenals aan dienstverleners en polishouders van betalingen.
 • Rotopino.pl verstreekt geen persoonlijke gegevens van klanten aan een derde land of aan internationale organisaties.
 • De klant heeft het recht om Rotopino.pl toegang te vragen tot hun gegevens, correctie , overdracht en verwijdering, evenals het recht om de gegevensverwerking te beperken.
 • In verband met de verwerking van persoonlijke gegevens door Rotopino.pl heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie.
 • Op basis van de persoonlijke gegevens van klanten kan Rotopino.pl geautomatiseerde beslissingen nemen tegenover klanten, met inbegrip van besluiten als gevolg van de profilering

De beheerder kan de Luigi's Analytics- en Luigi's Box Search-tools gebruiken die worden geleverd door Luigi's Box, s.r.o. in de Online Store. (Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slowakije). Deze diensten helpen de beheerder statistieken bij te houden, het verkeer in de online winkel te analyseren en te achterhalen welke producten mensen zoeken die de website van de online winkel bezoeken. De verzamelde gegevens worden verwerkt als onderdeel van de bovenstaande tools, waaronder: om uitgevoerde marketing campagnes te verbeteren, optimalisatie van aankooptrajecten, productvoorstellen weer te geven die mogelijk overeenkomen met de interesses van een bepaalde persoon, evenals het aanpassen van de inhoud van de Online Store-website aan zijn behoeften.

Gedetailleerde informatie over de werking van de Luigi's Analytics- en Luigi's Box Search-tools, evenals de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door Luigi's Box, s.r.o., is te vinden op het volgende internetadres: https://www.luigisbox.com/privacy/.

Artikel 3 - Identiteit van de ondernemer

Rotopino.PL S.A. handelend onder Rotopino.NL

Vestigingsadres: Rotopino.pl S.A , ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz

Telefoonnummer: +31 (0) 85 401 3454

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur

E-mail: info@rotopino.nl

BTW-nummer Polen: PL9532472649

KvK-nummer: 0000300709

Artikel 4 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 5 - Verificatie van product beoordelingen

 • De online shop beschikt over processen en procedures om vast te stellen of gepubliceerde beoordelingen afkomstig zijn van consumenten die het product hebben gebruikt of gekocht.
 • De verificatieprocedure is gebaseerd op de genoemde elementen:
  • Alleen geregistreerde gebruikers mogen productbeoordelingen op de online shop plaatsen.
  • Bij het publiceren van een review controleert het algoritme van de online winkel of de review afkomstig is van een gebruiker die het item dat hij of zij beoordeelt, heeft gekocht.
 • De online winkel publiceert ook beoordelingen van geregistreerde gebruikers die het beoordeelde toestel niet hebben gekocht.
  • Adviezen van geregistreerde gebruikers die het toestel in kwestie niet hebben gekocht, zijn met het symbool gemarkeerd: "Advies niet geverifieerd door aankoop".
  • Adviezen van geregistreerde gebruikers die met succes de verificatieprocedure hebben doorlopen, zoals beschreven in punt 5.2 zijn gemarkeerd met het symbool: "Aankoop geverifieerd advies".
 • Zowel positieve als negatieve beoordelingen worden in de online winkel gepubliceerd. De in de online winkel gepubliceerde reviews worden niet gesponsord en zijn niet beïnvloed door overeenkomsten tussen de verkoper en zijn zakenpartner of een andere derde partij.
 • Producten reviews toegevoegd vóór 28.05.2022 zijn gemarkeerd met het symbool: "Door aankoop geverifieerde beoordeling" alleen als de aankoopgeschiedenis van de geregistreerde gebruiker die de opmerking publiceerde, het beoordeelde artikel omvatte. Andere adviezen zijn met het symbool gemarkeerd: Beoordeling niet geverifieerd door aankoop".

Artikel 6 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 7 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste le.

Artikel 8 - Herroepingsrecht Bij producten

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht.
 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien;
 • De ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • De consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien;
 • Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

 • Als consument kunt u ook gebruik maken van de buitengerechtelijke klachtenbehandeling en verhaalsmogelijkheden via het ODR-platform. Op grond van de inhoud van artikel 14, leden 1-2, van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 kunnen consumenten gebruikmaken van de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor geschillen in verband met een via internet gesloten verkoop- of dienstenovereenkomst. Het Europese ODR-platform is een interactieve site waar u als consument uw klacht kunt indienen. Hieronder vindt u de elektronische link naar het ODR-platform https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2. Het ODR-platform beoogt de onafhankelijke, onpartijdige, transparante, doeltreffende, snelle en billijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers in verband met contractuele verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten inzake onlineverkoop of onlinediensten die zijn gesloten tussen in de Unie woonachtige consumenten en in de Unie gevestigde ondernemers, te vergemakkelijken.

Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als;
 • De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 14 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 15 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen excl. verzendkosten.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 • De consument kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.